Pravidla soutěže s Vanishem

Kategorie STO ZÁŽITKŮ S VANISHEM


1. Pořadatel soutěže je Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha, IČO: 41695518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4951, v zastoupení společnosti Creative ADison s.r.o., se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2, IČO: 26811090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 204428 (dále jako "pořadatel" nebo "ADison").

2. Účastník soutěže - účastníkem soutěže se stává každý(á) blogger(ka), který(á) sdílí fotografii s hashtagem #100zazitku na svém Instagramu. Účastníkem se může stát pouze osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v ČR.

3. Doba trvání soutěže:

• První fáze pro blogger(k)y - od 29.5.2017 do 6.6. 2017

• Druhá fáze pro vítězného/vítěznou bloggera/bloggerku a jeho/její fanoušky/fanynky - 11 týdnů, počítáno od 19.6. 2017.

4. Mechanika soutěže

1.fáze - blogger(ka) se registruje do soutěže sdílením fotografie s tématem "Sto skvrn, sto zážitků" a hashtagem #100zazitku. Po skončení odborná porota vybere vítěznou fotografii. Blogger(ka) poté obdrží hlavní výhru, kameru GARMIN a bude započata propagace FB a IG v hodnotě 100 000 Kč.

2. fáze - Blogger(ka) během následujících 2 týdnů po výhře v soutěži nasdílí 10 fotografií s #100zazitku a zároveň uspořádá soutěž, kde vyzve své fanoušky/fanynky, aby se zapojili(y) a sdíleli(y) fotografii s hashtagem #100zazitku, Poté každý týden, po dobu 8 týdnů vybere dle svého nejlepšího uvážení 1 fanouška/fanynku, který(á) bude po dobu 1 týdne nahrávat tematické fotografie. Každý(á) fanoušek/fanynka musí nahrát celkem 10 fotografií s hashtagem #100zazitku. 8 fanoušků/fanynek, které budou vybráni vítěznou blogerkou v kategorii Vanish 100 skvrn 100 zážitků zároveň získá balíček produktů Vanish. V prvních dvou a v posledním týdnu trvání soutěže bude sdílet fotografie bloggerka. Po skončení 2. fáze vybere vítězná bloggerka fanynku, která získá kameru Garmin VIRB ULTRA 30.

Odborná porota je tvořena jedním zástupcem Mamablogroku.cz, a dvěma zástupci značky Vanish.

5. Výhry -

• FINANČNÍ PODPORA ve výši 100 000,- Kč pro FB a IG vítězného bloggera/bloggerku,

• 1 ks kamera Garmin VIRB ULTRA 30 pro v pořadí 1. bloggera/bloggerku,

• 1ks kamera Garmin VIRB ULTRA 30 pro výherce soutěže pro fanoušky/fanynky.

• Maximální množství výhry na jednoho účastníka je 1 ks.

Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou, na jejich instagramový profil, který použili při přihlašování do soutěže. Výherci jsou povinni si výhru převzít podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře a berou na vědomí, že výhry nemohou být proplaceny v penězích (kromě finanční podpory). O způsobu předání výhry rozhoduje pořadatel soutěže.

Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou nebo které se nepodaří odevzdat nebo doručit na výhercem uvedenou kontaktní adresu, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže pro další marketingové či charitativní účely. Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami zaslanými prostřednictvím kurýrní služby či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu nebo si výhru ani do 14 dnů od oznámení zásilky nevyzvedne, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

6. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

7. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

8. Vyloučen ze soutěže bude rovněž účastník, který do soutěže bude registrovat fotografii/fotografie obsahující vulgární, diskriminační, urážlivý nebo jiný prvek znamenající zásah do práv osob, spolků, společností, korporací, nadací, národů či národností, obcí, organizací, náboženských a jiných skupin apod. Veškerou odpovědnost za obsah fotografií nese výlučně účastník soutěže, který fotografie registruje.

9. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

10. Reklamovat závady na výhře není možné.

11. Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

12. Odesláním soutěžní fotografie do soutěže poskytuje soutěžící bezplatně společnosti ADison nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslané fotografie či fotografií (tedy "díla"), jakýmikoli prostředky šíření (dále jen "licence"). Licenci soutěžící uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licenci uděluje zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely společnosti ADison a jejích výrobků. Účastník soutěže bere na vědomí, že společnost ADison není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby, k tomu dává účastník soutěže výslovný souhlas. Účastník soutěže potvrzuje, že si je vědom/a své plné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Svojí účastí v soutěži zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si účastník soutěže vypořádal/a na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil/a práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný/á.

13. Zasláním soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel účastník soutěže potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti společnosti ADison prokázat:

i) písemným čestným prohlášením, že účastník soutěže soutěžní dílo vytvořil/a a/nebo že mám neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jeho užití v neomezeném rozsahu,

ii) písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v soutěžním díle, že souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním díle, se zařazením soutěžního díla do této soutěže i se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

14. Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj bezúplatný souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost ADison. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

15. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) na sociálních sítích a na internetových stránkách www.mamablogroku.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

16. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách https://www.mamablogroku.cz/

17. Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na https://www.mamablogroku.cz/

18. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

19. Účastník bere na vědomí, že pořadatel může vyhotovit fotografie všech výherců či účastníků a má právo zveřejnit je dle vlastního uvážení a bez jakéhokoli omezení na jednotlivá média, časové období nebo geografický rozsah. Zároveň bere na vědomí, že fotografie, které zaslal v rámci soutěže s #100zazitku může pořadatel rovněž zveřejnit ve stejném rozsahu.