Pravidla

...a ta se mají dodržovat

Jsme už velcí, a tak nás netrápí školní řád, ale nejrůznější zákony a pravidla. Možná se nám to někdy nelíbí, ale dodržovat je stejně musíme. Na silnici, v práci i tady.

Sice nám nehrozí basa, ale znáte třeba to o božích mlýnech?

Pravidla akce MAMAblog roku 2016

Rychle a stručně

Pro hlasující:

Jen jeden hlas jednou denně. Losování výher každý den. Každý může vyhrát jen jednou. Hlasy budou náhodně ověřeny zavoláním na uvedené telefonní číslo. E-mailová adresa může být použita k marketingovým účelům partnerů. Hlasování probíhá od 8. května 2016 do 1. června (včetně) 2016.

Pro blogerky:

Tři kategorie, 9 vítězek, z toho jednu určí porota. Možnost nominovat další blogerky. Vítězky pozveme na červnové slavnostní vyhlášení.

A pěkně dlouze

Organizátor

Akci MAMAblog roku 2016 (dále jen "akce") organizuje Michaela Červená, zakladatelka blogu BABYBISTRO.cz (dále jen "organizátor"). Akce je nezávislá a není právně postižitelná, výhry nejsou vymahatelné právní cestou. Organizátor si vyhrazuje akci kdykoliv bez udání důvodu zrušit. Na akci se podílí partneři, kteří přispěli finančně nebo cenami pro vítěze. Jsou uvedeny na internetových stránkách akce - www.mamablogroku.cz. Pravidla stanovuje organizátor akce.

Průběh

Akce probíhá od 1. Května 2016 do 30. června 2016. Samotné hlasování o vítězkách probíhá od 8. května (Den matek) 2016 do 1. června (Den dětí) 2016 včetně.

Akce probíhá na internetových stránkách www.mamablogroku.cz.

Součástí akce je soutěž pro hlasující.

Hlasování

Akce je určená ženám - autorkám blogů o dětech a mateřství.

Hlasující mohou hlasovat ve dvou kategoriích MAMAblog Lifestyle a MAMAblog Extra. V kategorii MAMAblog Lifestyle vyhrává prvních pět blogerek, které získají v internetovém hlasování za celou dobu jeho konání nejvíce hlasů. V kategorii MAMAblog Extra vyhrávají první tři blogerky, které získají v internetovém hlasování za celou dobu jeho konání nejvíce hlasů. Vítězky získají věcné ceny od partnerů akce a budou pozvány na slavnostní vyhlášení.

Odborná porota, o jejímž složení rozhoduje organizátor, vybere ze všech nominovaných libovolnou vítězku, takzvané MAMAeso (MAMAblog Eso), podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, která si zaslouží podporu.

Každý hlasující může udělit jen jeden hlas jednou denně. Neplatné hlasy budou z hlasování vyškrtnuty. Pravdivost hlasů může být ověřena zavoláním na telefonní číslo, jehož uvedení je podmínkou k účasti na hlasování.

Telefonní číslo nebude jinak dále využito a nebude použito k jiným marketingovým účelům.

Adresa pro zaslání výhry bude od výherců hlasování zjištěna na základě telefonického nebo e-mailového zkontaktování.

Kontaktní údaje (vyjma telefonního čísla) mohou být použity pro další marketingové účely, předány partnerům akce a použity pro další propagaci akce a blogu BABYBISTRO.cz. Hlasující svým hlasem udílí souhlas s pravidly a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, také souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorem, partnery, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování.

Hlasování probíhá na internetových stránkách www.mamablogroku.cz.

Každý den generátor vylosuje náhodného výherce příslušných výher, dle počtu dárků jich může být více. Kdo vyhraje jednou, nemá už nárok na další výhru v jiný den. Pokud by ho generátor vylosoval, organizátor si vyhrazuje právo vylosovat dalšího výherce. Výherci budou zveřejněny na internetových stránkách akce.

Výhry do akce věnovali partneři akce. Partneři akce zašlou výhry vítězům hlasování sami.

Výhra pro příslušný den bude na internetových stránkách akce zveřejněna vždy ráno od 6:00 do 8:00. Od té doby do zveřejnění další výhry se hraje vždy o konkrétní výhru.

Vítězné blogerky v příslušných kategoriích budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se bude konat v průběhu června (místo a čas bude včas oznámeno), a poté budou zveřejněny na sociálních sítích a internetových stránkách akce.

Vítězství a výhry nejsou vymahatelné právní cestou a nelze je vyplatit v hotovosti.

V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město na internetu a v médiích, propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Blogerky

Blogerky do akce nominuje organizátor, nominaci jim před začátkem hlasování oznámí a požádá je o souhlas a údaje potřebné pro akci.

Do kategorie MAMAblog Lifestyle jsou zařazeny ženy-blogerky, které se věnují převážně mateřství, těhotenství, dětem, rodičovství. Podmínkou v účasti v této kategorii jsou vlastní internetové stránky/blog (i pod doménou třetího řádu).

Do kategorie MAMAblog Extra jsou zařazeny ženy-matky blogerky, které se věnují dětem a mateřství okrajově, například prostřednictvím tvoření pro děti, vaření pro děti, školství, cestování s dětmi, sportování s rodinou, skloubení práce s rodinou. Dále ty, které píšou pouze na Facebook nebo se věnují převážně natáčení videí na serveru youtube o dětech a mateřství, a nepůsobí prioritně na vlastních internetových stránkách/blogu. V této kategorii jsou zařazeny také nejoblíbenější a nejaktivnější přispěvovatelky pro rubriku Deníčky z www.emimino.cz, hlavního mediálního partnera akce, který je navrhl.

Organizátor si vyhrazuje sám určit, které blogerky budou do akce zařazeny. Pokud některé blogerky nebudou zařazeny, může je kdokoliv navrhnout k nominování. Organizátor rozhodne, zda blogerku zařadí - i se zpožděním po začátku akce. Organizátor může nominovanou blogerku v průběhu akce vyškrtnout bez udání důvodu, především z důvodu narušování průběhu akce a neetickému chování.

Vybrané nominované blogerky a vítězky jednotlivých kategorií budou pozvány na slavnostní vyhlášení akce. O jejím konání se dozví v dostatečném předstihu.

Vítězky jednotlivých kategorií mohou získat věcné ceny. Ceny nejsou vymahatelné a jejich podoba se může v průběhu pořádání akce změnit. Vítězství není vymahatelné právní cestou. Ceny nelze vyplatit v hotovosti.

Podmínkou účasti v akci je psaní v češtině, případně v jiném jazyce, ovšem za předpokladu, že blogerka žije v Česku a věnuje se českému dění.

Organizátor si vyhrazuje právo zařazovat blogerky do kategorií dle svého uvážení, případně je nezařadit vůbec.

Všeobecné

Na slavnostní vyhlášení budou pozvány vítězky, vybrané nominované blogerky a zástupci partnerů. Vstupem na akci každý uděluje souhlas s pořízením videozáznamu a fotografií a jejich následným zveřejněním na sociálních sítích, internetových stránkách (i partnerů) a dalšímu využití, například v médiích nebo dalších ročnících akce.

Organizátor neručí za nedodržení plnění od partnerů akce.

Organizátor si vyhrazuje výhradní právo na pořádání podobné akce v následujících letech.

Pravidla sepsala a zveřejnila organizátorka soutěže dne 27. dubna 2016.

Michaela Červená